Kuntavaalit 2021

Lähdin aikoinani mukaan politiikkaan, koska en pystynyt enää seuraamaan Sipilän hallituksen ajamaa kurjistamispolitiikkaa sivusta. Päätin, että on aika toimia. Valitsin vasemmistoliiton, koska tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys ovat minulle tärkeitä arvoja ja koen, että tässä puolueessa pääsen aidosti toimimaan niiden pohjalta.

Pyrin Vantaan valtuustoon, koska haluan olla mukana rakentamassa korona-ajan jälkeistä Vantaata, joka nousee jaloilleen katsoen tulevaisuuteen. Huolehdimme peruspalveluista, panostamme koulutukseen, kannamme vastuumme ilmastotalkoissa ja toimimme vastuullisella ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävällä tavalla. Vaaliteemojani ovatkin koulutus, kestävä kehitys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Koulutus – laadukkaat, turvalliset ja yhdenvertaiset eväät elämälle

 • Riittävästi paikkoja varhaiskasvatukseen ja toiselle asteelle
 • Kohtuulliset ryhmäkoot kaikille asteille
 • Lähipäiväkoti- ja kouluperiaate
 • Riittävät resurssit oppilas- ja opiskelijahuoltoon
 • Enemmän laadukasta lähiopetusta

Tällä hallituskaudella on toteutunut kolme erittäin tärkeää tavoitetta: subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden pidentäminen. Hienoa! Nyt meidän on Vantaalla varmistettava, että meillä on tarpeeksi paikkoja varhaiskasvatuksessa ja toisen asteen opetuksessa niin, että ryhmäkoot pysyvät kuitenkin kohtuullisina kaikilla asteilla. Paikkojen tulee jakautua sillä tavalla, että voimme huolehtia lähikoulu- ja päiväkotiperiaatteen toteutumisesta, emmekä voi varhaiskasvatuksen saralla nojata liikaa yksityisiin voittoa tavoitteleviin toimijoihin. Mielestäni on erittäin ongelmallista, että pienten lasten kasvatuksella on tällä hetkellä mahdollisuus kerryttää voittoa sellaisten monikansallisten ketjujen kassaan, jotka voivat itse valita ”asiakkaansa” niistä lapsista, joista huolehtiminen tulee heille halvimmaksi.

Etenkin viimeaikaisten uutisten ja korona-ajan koulunkäynnin haasteiden valossa olemme varmasti kaikki huolissamme koulunkäynnin turvallisuudesta, riittävästä oppimisen tuesta sekä oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnista. Siksi meidän on turvattava oppilas- ja opiskelijahuollolle sekä oppimisen tuelle riittävät resurssit. Lasten ja nuorten täytyy päästä tarvitsemiinsa mielenterveyspalveluihin nopeasti ja saatava tukea oppimiseen oikea-aikaisesti. Opetuksen selkärankana tulee kaikilla asteilla olla laadukas lähiopetus, johon voidaan fiksulla tavalla yhdistää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Etenkin toisella asteella itsenäinen ja etäopiskelu voivat myös tuoda joustavuutta, mutta mitkään opinnot eivät voi nojautua niihin liikaa.

Ympäristö – tulevaisuus on hiilineutraali

 • Toimiva ja edullinen joukkoliikenne
 • Paremmat mahdollisuudet kevyelle liikenteelle
 • Mahdollisuus autottomuuteen myös vapaa-ajalla
 • Ympäristön huomiointi kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten rakentamisessa
 • Hiilineutraali Vantaa 2030

Liikenne aiheuttaa noin 20 prosenttia Suomen päästöistä, ja yli puolet tästä tulee yksityisautoilusta. Osana pääkaupunkiseutua Vantaalla on mahdollisuus vaikuttaa yksityisautoilun määrään sekä toimivan ja edullisen joukkoliikenteen että parempien kevyen liikenteen mahdollisuuksien avulla. Noin puolet vantaalaisista käy töissä muualla ja myös Vantaan sisällä välimatkat ovat pitkiä, joten luonnollisesti työmatkaliikenne on tässä tärkeässä roolissa, mutta yksityisautoilun osuus liikenteestä on merkittävä myös vapaa-ajalla asioidessa. Tarvitsemme edullisempia lippuja, parempia reittejä ja liikennöintiaikoja sekä tiheämpiä vuorovälejä, jotta joukkoliikenne on houkutteleva vaihtoehto yksityisautoilulle. Lisäksi tarvitsemme parempia joukkoliikenneyhteyksiä luonto- ja virkistyskohteisiin, joissa käydään paljon sesongeittain. Kevyen liikenteen osalta meidän on kuunneltava asukkaita kävely- ja pyöräväyliä kehittäessä, huolehdittava niiden talvikunnossapidosta ja tähdättävä pääkaupunkiseudun yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään.  

Kasvavana kaupunkina Vantaalle rakennetaan paljon uutta, ja meidän on otettava ympäristö huomioon alueita laajentaessa ja uusia suunnitellessa. Meidän on suojeltava luonnon monimuotoisuutta, turvattava hiilinielut, huomioitava riittävät eläinten turvallisen siirtymisen edellyttämät ekologiset käytävät ja annettava vantaalaisille mahdollisuus nauttia lähiluonnosta myös virkistyskäytössä. Lähiluonto on yksi Vantaan vetovoimatekijöistä.

Mitä rakentamiseen tulee: rakennuksissa käytetään 40 prosenttia kotimaan energiasta ja ne myös aiheuttavat yli 30 prosenttia päästöistä. Siksi uudis- ja korjausrakentamisen on oltava kunnianhimoisen energiatehokasta ja myös kierrätysmateriaalia sekä puuta tulee hyödyntää entistä enemmän.

Yhteen vetäen voisi sanoa, että kaikessa kaupungin päätöksenteossa, toiminnassa ja hankinnoissa on huomioitava ympäristövastuu. Resurssiviisauden tiekarttaa tulee noudattaa ja myös kehittää uusimman tiedon mukaan. #hiilineutraaliVantaa2030

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus – mahdollisuuksia kaikille, ei harvoille

 • Kohtuuhintainen asuminen
 • Alueiden eriytymisen ehkäiseminen
 • Terveyskeskusmaksujen poistaminen
 • Mahdollisuus liikuntaan ja itsensä toteuttamiseen
 • Vantaa – vastuullinen työnantaja

Jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus kattoon päänsä päällä. Tällä hetkellä asuminen Vantaalla on kuitenkin kohtuuttoman kallista ja vie aivan liian suuren osan tuloista. Meidän tulisi lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa ja huolehtia samalla siitä, että jokaisella alueella on tarpeeksi erilaisia asuntotyyppejä ja asumismuotoja, jotta alueista ei tule liian eriytyneitä. Myöskään palveluita ei tulisi keskittää vain suuriin keskuksiin, vaan jokaisella alueella tulisi olla riittävät peruspalvelut ja toimivat liikenneyhteydet.

Jokaisella meistä tulisi olla myös mahdollisuus päästä nopeasti tarvitsemiansa sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Mikäli esimerkiksi lääkäriin menoa joutuu lykkäämään korkeiden asiakasmaksujen takia, ongelmat todennäköisesti pahenevat ja tulevat sekä yhteiskunnalle että henkilölle itselleen kalliimmaksi myöhemmin. Tällä hetkellä terveyserot köyhien ja rikkaiden välillä ovat kohtuuttoman suuria. Siksi terveyskeskusmaksut tulee poistaa ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja kohtuullistaa. Myöskään sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta meidän ei tulisi olla liian riippuvaisia yksityisistä ketjuista. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla esteettömiä, saavutettavia ja laadukkaita.

Vantaalaisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kaupunki tarjoaa tarpeeksi mahdollisuuksia myös maksuttomaan ja kohtuuhintaiseen liikkumiseen ja itsensä toteuttamiseen. Meillä tulee olla tarpeeksi ulkoliikuntapaikkoja, kuten ulkokuntosaleja ja frisbeegolf-ratoja ympäri kaupunkia. Myös ulkoilureitteihin tulee panostaa, niiden opasteita parantaa ja niiden karttojen olla paremmin löydettävissä. On myös tärkeää, että tuemme jatkossakin liikuntaa, kulttuuria, nuorisotoimintaa ja eläkeläistoimintaa järjestäviä järjestöjä.

Täytyy muistaa, että Vantaa on myös työnantaja, ja työnantajana sen tulee toimia vastuullisella, oikeudenmukaisella ja tasa-arvoa edistävällä tavalla. Anonyymin rekrytoinnin osuutta tulee kasvattaa, ja kaupungin omistamien yhtiöiden työntekijöitä on kohdeltava samalla lailla kuin niitä työntekijöitä, jotka työskentelevät suoraan kaupungilla. Myös alihankkijoilta on edellytettävä vastuullisuutta.

Miksi juuri nämä kolme teemaa? Etkö pidä muita vasemmistoliiton teemoja tärkeinä?

Valitsin nämä kolme teemaa, sillä ne ovat omaa sydäntäni lähimpinä ja kietoutuvat mielestäni olennaisesti näiden vaalien suurimpiin vasemmistoliiton yhteisiin punaisiin lankoihin: eriarvoistumiskehityksen kääntämiseen, vastuullisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Olen myös kampanjoinut näiden teemojen ympärille kuuluvien asioiden puolesta aiemminkin. Se ei tarkoita, ettenkö pitäisi muiden ehdokkaiden valitsemia puolueen muita teemoja ja tavoitteita aivan yhtä tärkeinä. Jos haluat tutustua vasemmistoliiton muihin teemoihin ja tavoitteisiin, sivun alareunassa on linkkejä puolueen ja Vantaan Vasemmiston keskeisimpiin julkaisuihin.